تولید انواع کیوی خشک مناسب

انواعی از میوه خشک در عراق که برای سایر مصارف مناسب می باشند، تولید می گردند. استفاده از کیوی های خشک به روش هایی مختلف، صورت می گیرد.

کیوی زرد خشک شده بعد از تهیه متناسب با شیوه مصرف، در بازار توزیع می گردد. بهترین میوه خشک کیوی  را می توان به طور مستقیم از عرضه کنندگان آن در بازار تهیه نمود، در این حالت، خریداران به دلیل گزینه های مختلف کیوی خشک، حق انتخاب بیشتری، پیش رو خواهند داشت.

کیوی خشک به شکل و شیوه ای مناسب برای هر کاربردی، مصرف می شود، از این رو خریداران با توجه به مصرفی که از کیوی جنگلی خشک دارند، به خرید نوعی از آن می پردازند.