تولید انواع کیوی خشک کیلویی

تولید انواع کیوی های خشک باعث شده است، عرضه کنندگان از روش کیلویی برای عرضه آن در بازار های متعدد استفاده کنند تا برای مصارف مختلف، در دسترس قرار گیرد.
کیوی خشک به صورت کیلویی در بازار های دور و نزدیک، توزیع می گردد، در این حالت امکان خرید هر نوعی از کیوی خشک برای سایر خریداران آن فرآهم می باشد. تولید انواعی از کیوی های خشک شده به صورت صنعتی و همچنین آفتابی صورت می گیرد.
بسته بندی های مختلف برای عرضه کیوی خشک توسط تامین کنندگان بازار این محصول، مورد تایید می باشد، تولید کنندگان متناسب با رای صاحب نظران این حوزه اقدام به انتخاب و تعیین بسته بندی های کیوی خشک می نمایند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران