شهر استهبان بهترین شهر برای تهیه انجیرخشک

باغ آزمایشی در استهبان، شهری در دشت های شرقی استان فارس در جنوب غربی ایران قرار داشت.

ذکر این نکته لازم است که انجیرخشک استهبان صادراتی بسیار خوشمزه و پرطرفدار می باشد.

استهبان در ارتفاع 1760 متری از سطح دریا قرار دارد و میانگین بارندگی سالانه آن 278 میلی متر است.

در طول فصل برداشت (مرداد و شهریور)، میانگین بارندگی، حداقل مطلق دما، میانگین دما، حداکثر دمای مطلق، حداکثر سرعت باد، میانگین رطوبت نسبی، نوسان رطوبت نسبی، میانگین تبخیر روزانه، میانگین ساعات آفتابی و حداکثر شدت نور به دست آمد.

به ترتیب 6 میلی متر، 11 درجه سانتی گراد، 26 درجه سانتی گراد، 40.8 درجه سانتی گراد، 15 m.s-1، 26، 41-12، 11 mm، 10.8 ساعت و 950 w.m-2 ثبت شد.

ویژگی های درختان آزمایشی
درختان انجیر رقم سبز 40 ساله با شعاع تاج پوشش 2 متر بودند.

این رقم مهمترین انجیر خشک در گروه سمیرناست که در خردادماه با میوه کاپریفیگ رقم پوزدونبالی کود داده شد.

در هر هکتار 100 اصله درخت به فاصله 10×10 متر در شرایط دیم کاشته شد.

برای این آزمایش از 120 درخت (با چهار تیمار برداشت، سه تکرار و 10 درخت برای هر تکرار) استفاده شد.

شروع، اوج و پایان برداشت میوه به ترتیب در 15 مرداد، 1 و 30 شهریور ماه اتفاق افتاد.

روش های برداشت:

چهار سطح از روش های برداشت و جمع آوری انجیرخشک ساوه به شرح زیر طراحی شد:

1) برداشت سنتی (شاهد)، به عنوان ریختن طبیعی انجیر خشک مشهد بر روی زمین.

2) برداشت شیکر (استفاده از باد شدید با استفاده از کمپرسور هوا برای تکان دادن شاخه ها و وادار کردن میوه ها بر روی زمین).

3) برداشت سنتی روی تور زیر درخت.

4) برداشت شیکر روی توری زیر درخت.

تورها در طول دوره برداشت در زیر درخت با شیب متوسط ​​10 درصد در ارتفاع 20 تا 50 سانتی متری از سطح زمین قرار گرفتند.

شعاع تور به سمت لبه بیرونی سایبان 3 متر شیب داشت.

یک لبه بیرونی 20 سانتی متری برای جلوگیری از افتادن میوه از تور در جای خود قرار داده شد.

  • منابع: 
  1. Comparison of Dried ʻSabzʼ fig Harvesting, Drying, Disinfection
  • تبلیغات: 
  1. کولر هایی که تبدیل به ربات تمیز کننده می شوند
  2. کلاهبرداری عجیبی که با پرتقال اتفاق افتاد!!
  3. جاسازی واکسن آنفولانزا در سیب برای خروج از کشور
  4. آیا در ظروف نخود بعد از مدتی کرم می بندد