نمایندگی فروش کیوی خشک بسته بندی شده

نمایندگی های فروش کیوی خشک عرضه کننده این محصول به صورت بسته بندی شده می باشند. آیا کیوی خشک بسته بندی شده مصرف غیر آجیلی نیز دارد؟

ایران به دلیل دسترسی به باغات میوه، تولید کننده بهترین نوع میوه خشک سیب می باشد، این محصولات به صورت بسته بندی شده در بازار های مختلف عرضه می شوند.

با توجه به این که میوه خشک آناناس مصارف مختلفی دارند، توزیع مناسب آن، ضروری می نماید که بسته بندی های آجیلی و غیر آجیلی متفاوت می باشد.